MENU

verhuur

Wat is verhuur? De wet (art. 7a:1584 BW) geeft de volgende definitie: Huur en verhuur is een overeenkomst, waarbij de ene partij zich verbindt om aan de andere partij het genot van een zaak te doen hebben, gedurende een bepaalde tijd en tegen een bepaalde prijs, welke de laatste aanneemt te betalen.

Welke stappen moet ik nemen voordat ik ga verhuren?

  1. Controleer of u toestemming behoeft van de vergadering van eigenaars of het bestuur van de vereniging;
  2. Meld de ingebruikgave of het verhuur van tevoren aan de VvE;
  3. Geef de gebruiker een kopie van het splitsingsreglement en huishoudelijk reglement;
  4. Neem in de huurovereenkomst een nalevingsverklaring op of laat de gebruiker een nalevingsverklaring tekenen;
  5. Stuur een kopie van de huurovereenkomst of de nalevingsverklaring in tweevoud aan het bestuur of de beheerder;
  6. Informeer de gebruiker over de eventueel te betalen borg aan de vereniging.

1. Heb ik toestemming nodig van de vergadering van eigenaars of het bestuur van de vereniging?
De wet (boek 5, artikel 120, lid 1) bepaalt dat een appartementseigenaar bevoegd is het gedeelte dat bestemd is om als afzonderlijk geheel door hem te worden gebruikt, zelf te gebruiken of aan een ander in gebruik te geven, met inbegrip van het hem toekomende medegebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
Verder bepaalt de wet (Boek 5, artikel 120, lid 2) dat voorschriften van het reglement omtrent gebruik, beheer en onderhoud ook van toepassing zijn op degeen die het gebruik verkrijgt. Andere bepalingen van het reglement kunnen in het reglement op de gebruiker van toepassing worden verklaard.
Het reglement is onderdeel van de splitsingsakte. In de akte mag naar een modelreglement worden verwezen. Alleen indien de akte bepaalt dat annex 1 van het modelreglement van toepassing is, wordt het gebruik van het privégedeelte afhankelijk gesteld van de toestemming van de vergadering of het bestuur. Controleer dus de splitsingsakte !

2. Hoe meld ik de voorgenomen ingebruikgave/verhuur?
De ingebruikgave of het verhuur dient u te melden door het invullen van het formulier verhuurmelding.

3. Waar vind ik kopieën van het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement?
Het reglement vindt u in de splitsingsakte. Deze akte heeft u bij de koop van uw appartementsrecht van de notaris ontvangen. In de akte wordt vaak verwezen naar een modelreglement. De modelreglementen kunt u vinden op http://www.notaris.nl/page.asp?id=271. Het huishoudelijk reglement kunt u opvragen bij uw beheerder. Uw beheerder kan voor de extra administratie in verband met de voorgenomen ingebruikgave/verhuur kosten in rekening brengen. U kunt deze kosten besparen door zelf de reglementen te downloaden vanaf de website voor uw vereniging (http://dehuishouding.twinq.nl).

4. Hoe laat ik de gebruiker verklaren dat hij de reglementen zal naleven?
De modelreglementen bepalen dat een eigenaar de aan zijn appartementsrecht verbonden gebruiksrechten door een ander kan laten uitoefenen, mits hij ervoor zorgdraagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het eventuele huishoudelijk reglement, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 eerste lid van het Burgelijk Wetboek, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven.
Een eigenaar wordt geacht aan het in dit lid gestelde te hebben voldaan indien het in de vorige zin van dit lid bepaalde is opgenomen in de overeenkomst waarbij het privégedeelte met inbegrip van het medegebruik van de gemeenschappelijk gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken aan een ander wordt verhuurd of op andere wijze in gebruik wordt gegeven en een kopie of een uittreksel van deze overeenkomst in tweevoud aan het bestuur is ter hand gesteld en deze kopie of dit uittreksel door het bestuur voor akkoord is ondertekend.

“Indien het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in appartementsrechten, is de huurder verplicht de uit de splitsingsakte, statuten of reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht te nemen. Hetzelfde geldt als het gebouw of complex eigendom is of wordt van een coöperatie. De verhuurder draagt er zorg voor dat de huurder in het bezit wordt gesteld van de hierbedoelde voorschriften omtrent het gebruik.”

Hoe zit het met de servicekosten?
De servicekosten worden vaak verward met de periodieke voorschotbijdrage aan de VvE. Een eigenaar-verhuurder dient éénmaal per jaar een overzicht van de servicekosten te verstrekken aan zijn huurder. Een aantal posten die op de exploitatiebegroting van de VvE staan vermeld, kan hij als servicekosten doorberekenen naar zijn huurder. Zo komen een groot deel van de periodieke kosten (schoonmaken van de gemeenschappelijke gang, lift, etc.) voor doorberekening in aanmerking. De kosten van het onderhoud aan het gebouw, de reserveringen en de algemene kosten, komen voor rekening van de eigenaar-verhuurder.

Ten aanzien van een huurder geldt een na het tot stand komen van de huurovereenkomst ingeschreven reglementsbepaling niet, tenzij daarin heeft toegestemd. Weigert hij zijn toestemming of verklaart hij zich niet, dan kan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste deel daarvan is gelegen, op verzoek van iedere appartementseigenaar beslissen dat de reglementsbepaling ten aanzien van de huurder komt te gelden.