MENU

VvE of Privé

gemeenschappelijk of privé?

De VvE is verantwoordelijk voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken. U bent zelf verantwoordelijk voor de privé gedeelten en zaken. Welke zaken tot de gemeenschap worden gerekend, staat in uw splitsingsakte en -reglement. Welk modelreglement van toepassing is, kunt u vinden door in te loggen en te kijken onder administratief beheer. Onderstaand vindt u een overzicht van de bouwelementen en activiteiten en of iets privé of gemeenschappelijk is.

Bouwelement Activiteit Eigendom
Schilder-, behang-, tegel-, en stucwerk privé
Plafonds onderhoud privé
Vloeren excl. van niet inpandige balkons afwerklagen privé
Vloeren van niet inpandige balkons afwerklagen privé behalve 2006
Balkons excl. vloeren afwerklagen privé
Hang- en sluitwerk aan deuren en ramen in de buitengevel reparatie en vernieuwing privé behalve 1992 en 2006
Hang- en sluitwerk aan privé binnendeuren herstel, vernieuwing en vervanging privé
Deuren en ramen, privezijden afwerklagen privé
Deuren en raamkozijnen met glas onderhoud / geen vernieuwing privé
Binnendeuren in het privegedeelte privé
Glas verzekerd door de VvE schade VvE behalve 1973
Sanitair en leidingen, alle priveleidingen schoonhouden en ontstoppen privé
Sanitair en leidingen, alle gemeenschappelijke leidingen schoonhouden en ontstoppen privé behalve 1992 en 2006
Brievenbus reparatie en vervanging privé behalve 1992 en 2006
Radiatoren en radiatorkranen blokverwarming reparatie VvE behalve 1973
Radiatoren schilderwerk privé
Muren, niet dragend privé
Bel- en deuropenerinstallatie VvE
Intercom, videofoon in het privegedeelte VvE behalve 1992

 

Tot de privé zaken worden gerekend:

modelreglement 1973 (artikel 10)

Iedere eigenaar is verplicht zijn privé gedeelte behoorlijk te onderhouden. Tot dat onderhoud behoort met name het schilder-, behang-, en tegelwerk, de plafonds, de afwerklagen van vloeren en balkons, het stucwerk, het schoonhouden en ontstoppen van alle sanitair en leidingen, de reparatie en vervanging van hang- en sluitwerk aan deuren en ramen, ook aan die, welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen de gemeenschappelijke gedeelten en het privé gedeelte, de reparatie en vervanging van de privé brievenbus, de reparatie van radiatoren en radiatorkranen.

modelreglement 1983 (artikel 17)

Zie modelreglement 1973, artikel 10
Plus aanvulling;
– Het onderhoud van de plafonds.
– De afwerklaag van het stucwerk en van deuren en ramen (waaronder begrepen de reparatie en vervanging van hang- en sluitwerk), ook van de deuren als bedoeld in artikel 9 eerste lid letter a.
– Het schilderwerk van de radiatoren.
Plus vervallen:
– Reparatie van radiatoren en radiatorkranen.

modelreglement 1992 (artikel 18)

Zie modelreglement 1983, artikel 17
Plus aanvulling:
– Voorts moet iedere eigenaar en gebruiker van de deuren en raamkozijnen met glas als bedoeld in artikel 9 eerste lid letter a die zijden die zich in gesloten toestand in het privé gedeelte bevinden behoorlijk onderhouden voor zover dit geen vernieuwing betreft.

– het schoonhouden en ontstoppen van alle sanitair en leidingen met uitzondering van de leidingen als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder b (gemeenschappelijke leidingen).

Plus vervallen:
– Het schoonhouden en ontstoppen van alle sanitair en leidingen (ook de gemeenschappelijke leidingen).
– De reparatie en vervanging van de privé brievenbus.

modelreglement 2006 (artikel 28)

Zie modelreglement 1992, artikel 18
Plus aanvulling:
– Tot het onderhoud behoort met name herstel, vernieuwing en vervanging.
– De privé binnendeuren (waaronder begrepen hang- en sluitwerk)
– Het schilderwerk van die zijden van deuren en raamkozijnen met glas als bedoeld in artikel 17 eerste lid onder d die zich in gesloten toestand in het privé gedeelte bevinden.
Plus vervallen:

– De afwerklagen van de vloer van de niet inpandige balkons.

– Schilderwerk van de radiatoren.

a. de leidingen voor:
– de afvoer van hemelwater, gootwater en fecaliën, voor zover uitsluitend dienstbaar aan één privé gedeelte;
– het transport van gas, water, elektriciteit en telefoon-, audio- en videosignalen in een privégedeelte vanaf de meterkast;
b. de installaties met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en overige werken voor de zelfstandige verwarming en koeling van een privé gedeelte;
c. al die zaken die bestemd zijn om uitsluitend te worden gebruikt door de eigenaar of gebruiker van – of uitsluitend dienstbaar zijn aan – één privé gedeelte, voor zover niet anders in het reglement vermeld of met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 als zodanig gekwalificeerd.

Tot de gemeenschappelijke zaken worden gerekend:

modelreglement 1973 (artikel 2)

a. Funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren, de buitengevels, waaronder begrepen raamkozijnen, deuren, balkon-constructies, borstweringen, galerijen, terrassen en gangen, de daken, schoorstenen en ventilatiekanalen, de traphuizen en hellingbanen, alsmede het hek- en traliewerk;
b. Technische installaties met de daarbij behorende leidingen, met name voor centrale verwarming (met uitzondering van de radiatoren en radiatorkranen in de privé gedeelten), voor luchtbehandeling, vuilafvoer, afvoer van hemelwater met de riolering, gas, water en verder de hydrofoor, de electriciteits- en telefoonleidingen, de gemeenschappelijke antenne, de bliksembeveiliging, de liften, de alarminstallatie en de systemen voor oproep en deuropeners.

 

modelreglement 1983 (artikel 9)

Zie modelreglement 1973, artikel 2
Plus aanvulling:

– Raamkozijnen met glas.

– Deuren welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen het gemeenschappelijk en het privé gedeelte.

– Centrale verwarming met inbegrip van de radiatoren en radiatorkranen in de privé gedeelten.

modelreglement 1992 (artikel 9)

Zie modelreglement 1983, artikel 9
Plus aanvulling:

– Het (standaard) hang- en sluitwerk aan kozijnen welke aan de buitengevel van het gebouw zitten.

Uitgezonderd:
– De vloeren met uitzondering van de afwerklagen in de privé gedeelten
– Het hek- en traliewerk voor zover het geen privé tuinafscheidingen betreft.
– De technische installaties met de daarbij behorende leidingen, alles voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekken.

modelreglement 2006 (artikel 17)

Zie modelreglement 1992, artikel 9
Plus aanvulling
– Gevels (daaronder begrepen de gevelbeplatingen en dilataties);
– Daken (inclusief de waterkerende lagen);
– Dakbedekking, de dakkapellen;
– Rookkanalen;
– Vuilstortkokers;
– Lift- en leidingschachten;
– Vloeren en de wanden die de scheiding vormen tussen gemeenschappelijke gedeelten of tussen (een) gemeenschappelijk(e) gedeelte(n) en (een) privé gedeelte(n) of tussen privé gedeelten.

– (Vlucht-)trappen;
– Entrees en hallen;
– Algemene bergingen;
– Fietsenbergingen;
– Containerruimten;
– Ruimten voor de energievoorzieningen, de liftmachines, de (stads-)verwarminginstallatie en de warmwaterinstallatie (voor zover geen eigendom van derden), de hydrofoorinstallaties en de vuilcontainers;

– Plafonds en overige afwerklagen en de bekleding van de vloeren en de wanden die zich niet bevinden in een privé gedeelte;
– Plafonds en afwerklagen van de vloeren van de balkons, ook voor zover aanwezig binnen een privé gedeelte;

– Raamkozijnen met de glazen ramen en de sponningen als de deurkozijnen met de deuren en drempels (waaronder zijn begrepen schuifpuien met schuifdeuren) die zich bevinden in de (al dan niet aan balkons of terrassen grenzende) gevels en/of in de wanden die de scheiding vormen tussen gemeenschappelijke gedeelten of tussen (een) gemeenschappelijk(e) gedeelte(n) en een privé gedeelte, alsmede het bij een en ander behorende (standaard) hang- en sluitwerk;

– Energie besparende voorzieningen in of aan de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken;
– (Stads-)verwarming dan wel (gecombineerde) blokverwarming en/of warm watervoorziening, met inbegrip van de radiatoren, radiatorkranen en warmtemeters in een privé gedeelte (voor zover geen eigendom van derden);
– Rook- en branddetectie en de brandbestrijding;
– Algemene beveiliging;
– Gemeenschappelijke verlichting;
die niet bestemd zijn om uitsluitend te worden gebruikt door de eigenaar of gebruiker van – of niet uitsluitend dienstbaar zijn aan – één privé gedeelte;

Leidingen voor:
– de afvoer van hemelwater, gootwater en fecaliën, voor zover niet uitsluitend dienstbaar aan één privé gedeelte;
– het transport van gas, water, elektriciteit en telefoon-, audio- en videosignalen vanaf de aansluitingen op de dienstleidingen tot aan een meterkast van een privé gedeelte;

– Huisbel- en deuropenerinstallatie (centrale panelen voorzien van drukknoppen, intercom, videofoon, naamkaarthouders) ook voor zover deze zich in de privé gedeelten bevinden, met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en overige werken, alsmede de brievenbussen;

– Overige collectieve voorzieningen.