MENU

Periodieke bijdragen berekenen

Periodieke bijdragen berekenen

Op basis van de begroting berekenen we het bedrag dat iedere eigenaar maandelijks moet betalen. Hierbij zien we erop toe dat de in de splitsingsakte genoemde verdeelsleutels correct worden toegepast.

Wanbetalers herinneren en aanmanen

Eigenaren met een betaalachterstand sturen wij twee vriendelijke en kosteloze herinneringen. Wanneer ook na dringende aanmaningen geen betaling volgt, kennen wij de weg naar de gerechtsdeurwaarder.

Betalingsachterstanden melden

Het bestuur heeft op ieder moment online inzage in de actuele betalings(achter)standen van de leden.

Reservefondsaandeel berekenen

Ten bate van de aangifte voor de inkomstenbelasting berekenen wij voor iedere eigenaar zijn aandeel in het reservefonds, rekening houdend met de in de splitsingsakte genoemde breukdelen.

Exploitatieresultaat reserveren

Conform besluit van de vergadering verrekenen wij een exploitatie-overschot of een -tekort met het reservefonds.

Jaarrekening samenstellen

Na afloop van elk boekjaar maken wij een jaarrekening op bestaande uit een balans en exploitatierekening.

Bankafschriften boeken

Bankmutaties worden door ons dagelijks geboekt zodat het bestuur en de leden altijd de meest actuele situatie online kunnen inzien.

Begroting opstellen

Op basis van gerealiseerde kosten of normbedragen stellen wij een concept begroting op.

Eigenaarsregister bijhouden

Op basis van het Kadaster en informatie van notarissen zorgen wij ervoor dat het eigenaarsregister altijd actueel is. Leden kunnen zelf online hun contactgegevens actualiseren.

Administratie online inzien

Via www.mijn-huishouding.nl heeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week online inzage in de complete VvE-administratie. Hiervoor gebruiken wij al 10 jaar alle mogelijkheden van Twinq.