MENU

Kascommissievragen beantwoorden

Kascommissievragen beantwoorden

Vragen van de kascommissie beantwoorden we uiteraard graag.

Periodieke bijdragen berekenen

Op basis van de begroting berekenen we het bedrag dat iedere eigenaar maandelijks moet betalen. Hierbij zien we erop toe dat de in de splitsingsakte genoemde verdeelsleutels correct worden toegepast.

Planmatig onderhoud inspecteren

Tijdens en na de uitvoering van groot onderhoud, zal onze bouwkundige de werkzaamheden visueel inspecteren en hierover rapporteren.

Meerjaren Onderhoudsplan actualiseren

Het door ons opgestelde meerjarenonderhoudsplan zullen wij iedere vijf jaar herzien.

Onderhoud steekproefsgewijs controleren

Steekproefsgewijs controleren wij het uitgevoerde onderhoud.

Gebouw jaarlijks inspecteren

Jaarlijks inspecteren we het gebouw op visuele gebreken.

Beoordeelde offertes toelichten

Zo nodig lichten wij de beoordeelde offertes tijdens de vergadering toe en beantwoorden we de vragen van de leden.

Opgevraagde offertes beoordelen

De opgevraagde offertes worden door ons vergeleken en beoordeeld. Het bestuur krijgt van ons een advies.

Offertes voor gepland onderhoud opvragen

Voor planmatig onderhoud vragen wij bij meerdere aannemers offertes op.

Schades bij de verzekering indienen

Door leden gemelde schades sturen wij door naar de verzekeringsmaatschappij.