MENU

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is voor appartementencomplexen één van de beste instrumenten om een gefundeerde hoeveelheid spaargeld op te bouwen en tevens te weten wanneer je gebouwonderhoud moet laten uitvoeren.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

De rol van de VvE bij gebouwonderhoud

Een van de belangrijkste redenen waarom Verenigingen van Eigenaren in het leven zijn geroepen is de organisatie van groot onderhoud aan het gebouw. Sinds 1 mei 2008 is iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) zelfs wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben voor (groot) onderhoud van de gemeenschappelijke delen en zaken.

Waarom een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)?

Groot c.q. planmatig onderhoud zal niet elk jaar en voor elk bouwdeel nodig zijn, maar VvE’s dienen voor de te verwachten uitgaven wel op voorhand geld te reserveren binnen hun VvE begroting. Maar hoeveel dan? Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is één van de beste instrumenten om een gefundeerde hoeveelheid spaargeld op te bouwen en tevens te weten wanneer je het onderhoud dan moet laten uitvoeren. Sterker nog, voor VvE’s met modelreglement 2006 (MR 2006) is het hebben van een MJOP zelfs verplicht. Er bestaan overigens veel benamingen, afkortingen en schrijfwijzen voor een meerjarenonderhoudsplan (zoals MJOB, MOP, meerjarenplan, onderhoudsplan VvE, meerjaren onderhoudsbegroting, onderhoudsbegroting etc.). Wij houden de term Meerjarenonderhoudsplan (afgekort als MJOP) aan omdat aard en doel daarmee het meest volledig gedekt worden. Het gaat immers om onderhoud, er staat een langere termijn planning in en een begroting voor de onderhoudsuitgaven van het gebouw maakt er onderdeel van uit. Een goed MJOP is altijd maatwerk. Met een degelijk MJOP voor een gebouw kan men niet alleen inzichtelijk maken in welk jaar er waarschijnlijk onderhoud aan bepaalde gemeenschappelijke gedeelten nodig zal zijn, maar ook wat er voor de uitvoering van die werkzaamheden ongeveer aan VvE-middelen uitgegeven zal moeten gaan worden. En dat opent de weg naar de zogenaamde ‘bestendige gedragslijn’ van de maandelijkse VvE-bijdrage.

Financiële dekking van een Meerjarenonderhoudsplan VvE

Een belangrijk onderdeel van een volwaardig MJOP bestaat uit een berekening van het jaarlijks te sparen bedrag, de zogenaamde kapitalisatie. Deze kapitalisatie zorgt ervoor dat het jaarlijks te sparen bedrag voldoende is om altijd al het geplande onderhoud te kunnen bekostigen en daarmee dus ook tijdig te kunnen laten uitvoeren. Het ontstaan van achterstallig onderhoud door geldgebrek behoort dan tot het verleden. Hiermee wordt ook meteen voorkomen dat er incidentele en in hoogte onvoorspelbare eenmalige extra bijdragen van de leden gevraagd hoeven te worden. De periodieke VvE-bijdrage kan daarmee in principe betrekkelijk stabiel blijven. Ziedaar de hierboven geïntroduceerde term bestendige gedragslijn.

Bestanddelen van een compleet Meerjarenonderhoudsplan VvE

Een volwaardig en degelijk MJOP wordt opgesteld door een ervaren bouwkundige, is gebaseerd op een conditiemeting conform de geldende NEN-normen (NEN 2767) en volgens de aanbevelingen van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO). De oorspronkelijke bouwtekeningen (plattegronden, gevelaanzichten, revisietekeningen, doorsnedes etc.) worden ingemeten en beoordeeld om de maatvoering, materiaalsoorten en andere relevante eigenschappen van het gebouw te bepalen. Een visuele schouw ten behoeve van de conditiemeting bepaalt de staat van onderhoud. Het resulterende MJOP dient dan 1. als planning voor het uit te voeren groot onderhoud aan het gebouw, 2. als richtlijn voor de te verwachten uitgaven daaraan en 3. als inschatting van het jaarlijks binnen de VvE-begroting te sparen bedrag. Met een goed MJOP zouden onduidelijkheid of discussies over de hoogte van het jaarlijks te sparen bedrag in principe tot het verleden moeten behoren.

Actualisatie bestaand MJOP

Gebruikelijk is om een eenmaal opgesteld MJOP één keer in de vijf jaar te actualiseren. Op die manier wordt voorkomen dat er te weinig (of zelfs te veel) wordt gespaard en wordt tevens voorkomen dat de Meerjarenonderhoudsplanning te veel af gaat wijken van de bouwkundige en financiële werkelijkheid (actuele onderhoudsstaat, onderhoudsuitgaven, inflatie, rentestanden etc.). Een MJOP, hoe goed ook, blijft uiteindelijk een leidraad voor het gebouwonderhoud: een bouwkundig goed onderbouwd toekomstig onderhoudsscenario. De werkelijkheid is altijd leidend.

Interesse in een gedegen MJOP?

de HuisHouding heeft ruime ervaring in het opstellen van Meerjarenonderhoudsplannen conform genoemde NEN-conditiemeting en aanbevelingen NVDO. We stellen uw Meerjarenonderhoudsplan VvE in lijn met het MJOP voorbeeld van de gespecialiseerde software voor MJOP’s van Plandatis op. Wilt u een gedegen VvE onderhoudsplan voor uw appartementencomplex, bel ons op 020-4226570 of neem contact op via het contactformulier voor meer informatie.