MENU

VvE bijdrage

De periodieke VvE bijdrage volgt automatisch uit de VvE begroting en de breukdelen in de splitsingsakte van de VvE. De VvE bijdrage is het aandeel van een lid in de VvE begroting voor gebouwexploitatie.

VvE bijdrage

Uw VvE bijdrage is uw aandeel in de VvE begroting

Iedere eigenaar van een appartement(srecht) heeft ermee te maken: de VvE bijdrage. De VvE bijdrage volgt direct uit de VvE begroting en het breukdeel van het betreffende lid uit de geldende splitsingsakte van de Vereniging van Eigenaren (VvE). In de volksmond wordt de VvE bijdrage ook wel servicekosten genoemd. Dit begrip is echter ‘geleend’ van de huursector en is in het kader van de ledenbijdrage voor VvE’s eigenlijk geen juiste term. VvE-leden betalen immers naar rato van hun breukdeel in het hele gebouw en rekening houdend met verdeelsleutel uit de splitsingsakte een evenredig aandeel in de VvE begroting van hun eigen gebouw. Deze begroting hoort te zijn opgesteld als een exploitatiebegroting, bestaande uit een spaardeel voor groot onderhoud, dekking voor kleine reparaties, kosten voor verzekeringspremies, het tarief van het schoonmaakbedrijf etc. De nadruk van de VvE begroting ligt dus eigenlijk op onderhoud en instandhouding, ofwel de exploitatie, van het gebouw waar het lid zelf eigendom in heeft.

Periodiek betalen bij voorschot

De periodieke VvE bijdrage wordt in de regel maandelijks in rekening gebracht en is een zogenaamde voorschotbijdrage. Voorschotbijdrage betekent dat de bijdrage vooraf betaald moet zijn. Bijvoorbeeld: de maandelijkse ledenbijdrage voor de maand mei hoort dus uiterlijk op 30 april op de rekening van de VvE te staan.

Eigen verantwoordelijkheid om tijdig te betalen

Bij de ledenbijdrage van VvE’s gelden andere regels dan in het reguliere economische verkeer. Een lid is niet alleen verplicht om conform het breukdeel in de splitsingsakte aan de VvE begroting van de eigen VvE bij te dragen, maar ook om die vastgestelde bijdrage aan de VvE zelfstandig en tijdig (dat is dus bij voorschot) te betalen. Er geldt een zogenaamde ‘brengplicht’ vanuit de leden. Een VvE-lid is ook direct in gebreke als de betaling van de periodieke bijdrage uitblijft. De achtergrond van al deze regelgeving is dat VvE’s voor hun exploitatie geheel afhankelijk zijn van ledenbijdragen. Bij wanbetaling door één of meer leden wordt de gehele VvE benadeeld en kunnen zowel de lopende verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de betaling van verzekeringspremies of het onderhoudscontract van de lift) als het planmatig c.q. groot onderhoud in gevaar komen. Elk VvE-lid wordt daarom gelijk behandeld in de verplichting om conform splitsingsakte aan de VvE begroting bij te dragen.