MENU

Taken VvE bestuur uitbesteden?

VvE bestuur is een verantwoordelijke taak en kan tijdrovend zijn wanneer er maar één VvE-bestuurder is of de bestuurders de taken niet helder hebben. Een valkuil zijn de vele wensen van eigenaren die vaak botsen met het collectieve belang. de HuisHouding VvE beheer beschermt het VvE bestuur en brengt rust en continuïteit. Bekijk de kosten VvE beheer tarieven of vraag een offerte aan.

VvE bestuur of bestuurder

“Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door één bestuurder, tenzij de statuten bepalen dat er twee of meer zullen zijn. In het laatste geval wordt de vereniging, voor zover in de statuten niet anders is bepaald, tegenover derden door ieder der bestuurders vertegenwoordigd.” (Burgerlijk Wetboek 5:131)

Wettelijk kan een vereniging van eigenaren door één persoon bestuurd worden. In de praktijk is dit wellicht bij een kleine harmonieuze VvE mogelijk maar bij VvE’s groter dan 4 appartementen neemt de werklast en het risico op discussies toe. Immers, er hoeft maar één wanbetaler te zijn en laat dat dan net uw bovenbuurman zijn… U weet wel die muziek- of hondenliefhebber. de HuisHouding beheert vele grote VvE’s waarbij er maar één bestuurder is die facturen online controleert en ons klankbord is. Bent u bestuurder en lukt het u niet om mede-bestuurders te vinden? Wordt klant en wij helpen u graag!

Samenstelling van het VvE bestuur

Het VvE bestuur wordt gevormd door een oneven aantal van één of meer VvE bestuurders. Met inachtneming hiervan bepaalt de vergadering het aantal VvE bestuurders. Indien het bestuur uit meer bestuurders bestaat, benoemt het uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. (Modelreglement 2006)

Het verdient aanbeveling om meerdere VvE-bestuurders te hebben. Zodoende kunnen taken verdeeld worden, is er vervanging bij ziekte en is de kans op disfunctioneren kleiner.

Voor de eerste maal kan de benoeming van het bestuur bij akte geschieden. Bij gebreke van benoeming van een eerste bestuur geldt/gelden degene(n) die tot splitsing overgaat/overgaan als bestuurders. (MR 2006)

VvE bestuur benoemen of ontslaan

De bestuurders worden door de vergadering van eigenaars voor onbepaalde tijd benoemd en zij kunnen te alle tijde door de vergadering worden geschorst en ontslagen. (MR 2006) De benoeming voor onbepaalde tijd betekent dat wanneer een bestuurder verhuist, hij niet direct zijn functie en verantwoordelijkheden naast zich neer kan leggen. In principe blijft de oud-eigenaar, VvE bestuurder tot de volgende jaarvergadering. Een VvE bestuur afzetten wanneer hij niet functioneert is niet zomaar mogelijk. Er zal eerst een vergadering georganiseerd moeten worden waarin het functioneren en het gewenste ontslag op de agenda gezet wordt. Dat kan met name lastig zijn wanneer de disfunctionerende bestuurder tevens voorzitter is. Immers, het verzoek om een vergadering te organiseren, dient bij de voorzitter ingediend te worden.

De taken van het VvE bestuur

Het VvE bestuur beheert de middelen der vereniging en draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars. (BW 5:131)
Het VvE bestuur is belast met het bestuur van de VvE, met in achtneming van het bepaalde in het reglement. Onder dit bestuur is begrepen het beheer van de middelen van de vereniging, met inachtneming van artikel 43. De vergadering kan nadere regels met betrekking tot dit beheer vaststellen. (MR 2006)

Het financieel beheer wordt dus met name genoemd. Hieronder wordt verstaan het opstellen van de begroting, het berekenen en incasseren van de VvE-bijdrage, het doen van de boekhouding en het aanmanen van wanbetalers etc. Dat is veel werk maar gelukkig staat er in het splitsingsreglement ook het volgende artikel:

De vergadering kan besluiten de administratie – waaronder dient te worden verstaan het ontvangen en (doen) incasseren van alle betalingen en het doen van alle uitgaven, het voeren van de boekhouding in de meest uitgebreide zin en het verstrekken van de nodige specificaties en opgaven aan eigenaars, notarissen en het bestuur – op te dragen aan een door haar aan te wijzen beheerder en onder de voorwaarden als door haar met die beheerder zullen worden overeengekomen.
De vergadering kan besluiten het technisch en/of bouwkundig beheer op te dragen aan een door haar aan te wijzen technisch en/of bouwkundig beheerder en onder de voorwaarden als door haar met die beheerder zullen worden overeengekomen. (MR 2006)

Kortom een VvE beheerder neemt veel werk uit handen. Bekijk onze VvE diensten of vraag een beheerofferte aan.

VvE zonder bestuur / VvE bestuur uitbesteden

Het VvE bestuur stapt op. Kan dit zomaar? Wettelijk en reglementair kan een VvE niet zonder een bestuur. Wanneer het VvE bestuur wil opstappen, doet de vergadering van eigenaars er verstandig aan om geen ontslag te verlenen totdat er nieuwe bestuurders zijn benoemd. En het VvE bestuur uitbesteden? Reglementair kan dat maar heeft vele nadelen. Allereerst is het een prijzige aangelegenheid. Een extern VvE-bestuurder zal ieder uur apart in rekening brengen en uurtarieven van € 120 excl. BTW zijn normaal. Het VvE-bestuur onderbrengen bij de beheerder is sterk af te raden vanuit het oogpunt van functiescheiding.

Aansprakelijkheid bestuurder VvE / bestuur VvE aansprakelijk stellen

Een VvE bestuurder moet zijn taak behoorlijk uitvoeren op grond van Burgerlijk Wetboek 2:9. Zijn er meerdere bestuurders, dan zijn deze volgende de wet hoofdelijk aansprakelijk. Dit geldt ook wanneer zij onderling de taken hebben verdeeld. Kortom een bestuurder kan ook aansprakelijk zijn voor het doen of laten van een medebestuurder. Een VvE bestuurder is niet aansprakelijk als de tekortkoming niet aan hem te wijten is en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolg daarvan af te wenden. Omdat in Nederland iedereen aansprakelijk gesteld kan worden, kan ook een bestuur vve aansprakelijk gesteld worden. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan helpen en gemoedsrust geven. Voor de prijs hoeft u het meestal niet te laten.

Bestuur inschrijven KvK

Het bestuur is verplicht om zichzelf in te schrijven in het het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Het bestuur dient de gegevens aldaar ook actueel te houden. De KvK verplicht dat tenminste één persoon als VvE bestuurder staat ingeschreven.

Voorzitter VvE bestuur

De voorzitter VvE bestuur wordt in het modelreglement niet expliciet genoemd. Hij is in ieder geval niet te verwarren met de voorzitter van de vergadering van eigenaars. Een VvE voorzitter bestaat niet. Immers een voorzitter zit of de vergadering van eigenaar voor of de vergadering van het VvE bestuur.

Penningmeester VvE bestuur

De VvE penningmeester wordt in het modelreglement eveneens niet expliciet genoemd. Echter men kan zich voorstellen dat de penningmeester als taak heeft de financiele middelen van de vereniging te beheren. Wanneer het financiële beheer wordt uitbesteed, veranderen taken penningmeester VvE in een controlerende in plaats van uitvoerende. De penningmeester controleert dan bijvoorbeeld wekelijks de facturen die door de beheerder zijn geboekt en klaargezet voor betaling.